Sieć RTK

Sieć RTK powinna składać się z zalecanego minimum pięciu stacji referencyjnych (nie ma górnej granicy), stacje powinny być oddalone od siebie o nie więcej niż 70 km.

Stacje referencyjne są zwykle instalowane na stałe i tworzą sieć RTK.

Zasada działania

Zasada działania sieci RTK opiera się na kilku stacjach referencyjnych, które stale przesyłają obserwacje satelitów do głównego serwera wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie do obsługi sieci RTK, np. Leica GNSS Spider.

Celem sieci RTK jest zminimalizowanie wpływu błędów zależnych od odległości, które mają wpływ na obliczoną pozycję przez odbiornik ruchomy znajdujący się w granicach sieci. Oprogramowanie serwera sieci RTK realizuje ten cel przez:

  1. Obliczenie pełnej ilości cykli fazowych satelitów (obserwowanych przez stację referencyjną) znajdującą się w sieci; oraz
  2. Wykorzystanie danych pochodzących ze wszystkich (lub kilku) stacji referencyjnych w celu wygenerowania poprawek, które są wysyłane do odbiornika ruchomego (Rysunek 3).

 

Figure 3: Principle of Network RTK

 Rysunek 3: Zasada działania sieci RTK

 

Zalety Wady

Zalety wynikające z pracy z siecią RTK to:

  • Użytkownik nie musi posiadać i ustawiać własnej stacji bazowej.
  • Dokładności obliczonej pozycji uzyskiwane przez odbiornik ruchomy stają się bardziej jednorodne.
  • Dokładność jest utrzymywana na dużych odległościach między stacją bazową i odbiornikiem ruchomym.
  • Ten sam obszar może zostać pokryty przez mniejszą ilość stacji referencyjnych (w porównaniu do ilości stałych stacji wymaganych podczas pracy z użyciem jednej stacji referencyjnej).
  • Wyższa wiarygodność i dostępność poprawek RTK (np. gdy jedna stacja zostanie wyłączona, inna stacja przejmie jej funkcje)

Wady wynikające z pracy z siecią RTK to:

  • Koszt subskrypcji do sieci RTK i koszt odbioru poprawek RTK z sieci.

Spadek dokładności wynika z błędów zależnych od odległości - głównie błędów atmosferycznych. Zasadniczo, wraz ze wzrostem odległości między odbiornikiem ruchomym a stacją bazową, warunki atmosferyczne w miejscu ustawienia stacji i przebywania odbiornika będą coraz bardziej różne. Powoduje to obniżenie dokładności wyznaczenia pozycji i sprawia, że rozwiązanie pozycji będzie coraz trudniejsze.